top of page
IPF_22.png
Panasonic.png
SHTEC_Chi_black.png

STEM SEED 種子計劃 : 課程 /工作坊 /實驗室方案 

TI LAB 中學主題創科實驗室方案 

授權服務營運商

信興科技有限公司

SHUN HING TECHNOLOGY CO., LTD

香先生

K12 學校工程部

第一營業統籌處

 

Mr. Heung

K12 School Projects Dept.

1st Sales Division 

電話 :    2313 0888

傳真 :    2368 8068

電郵 :    alexheung.shtec@shunhinggroup.com

bottom of page